REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM www.nupafeed.pl

Sklep internetowy www.nupafeed.pl jest platformą prowadzoną przez:

 1. Kaję Kalińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kaja Kalińska,
  Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7542793294, REGON: 388786741
  ;
 2. Janusza Stępnia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANUSZ STĘPIEŃ, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034669, REGON: 160272533;
 3. Bogdana Tuczapskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN TUCZAPSKI, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034675, REGON: 160272527;

prowadzącymi działalność gospodarczą wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą
SOTIMA s.c., ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7540136445, REGON: 530560875.

Kontakt z w/w osobami prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą SOTIMA S.C. jest możliwy pod adresem ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, tel: +48 4581696 oraz e-mail sotima@sotima.pl. 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.nupafeed.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym, uiszczenia ceny sprzedaży produktów, uprawnień zamawiającego do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

WARUNKI OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

 1. Definicje:
 • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem reh-sport.pl oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – oznacza zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz
  w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym produktów na podstawie wyborów Klienta;
 • Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 • Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 • Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli z treści zawartej umowy wynika, iż nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o CEIDG;
 • Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem nupafeed.pl – niniejszy regulamin;
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • Sprzedawca – przedsiębiorcy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą SOTIMA s.c., korzystających z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży;
 • Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie nupafeed.pl;
 • Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą;
 • Usługodawca – oznacza Kaję Kalińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kaja Kalińska, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7542793294, REGON: 388786741, Janusza Stępnia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANUSZ STĘPIEŃ, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034669, REGON: 160272533; Bogdana Tuczapskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN TUCZAPSKI, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034675, REGON: 160272527, prowadzącymi działalność gospodarczą wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą SOTIMA s.c., ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7540136445, REGON: 530560875, sotima@sotima.pl, będącymi jednocześnie właścicielami Sklepu Internetowego
  nupafeed.pl
 1. W celu składania zamówień na stronie nupafeed.pl niezbędny jest komputer z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów urządzeń, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze Strony Internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików „cookies” znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nupafeed.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. nupafeed.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Kupującego do momentu całkowitej zapłaty ceny.
 6. Informacje dotyczące produktów i cen są ważne tak długo, jak długo produkty są widoczne na stronie nupafeed.pl. Klient ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych produktów na stronie każdego produktu.
 7. Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia bądź uprawnień.
 8. W przypadku nieważności jednego z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, pozostałe postanowienia zachowują moc.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym nupafeed.pl oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 10. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.
 11. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 12. Klient może w każdej chwili usunąć Konto. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez e-mail sotima@sotima.pl.
 13. nupafeed.pl informuję, iż oferty produktów oraz ceny sprzedaży produktów w sklepach stacjonarnych reh-sport nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie www.nupafeed.pll i odwrotnie.

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego nupafeed.pl można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać łącznie co najmniej następujące czynności:
 • dodanie towaru do swojego koszyka;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Klient otrzymuje od nupafeed.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie oraz przyjęcie zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez nupafeed.pl zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem Umowy Sprzedaży między stronami.
 3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. W momencie gotowości zamówienia do wysyłki, nupafeed.pl wyśle do kupującego wiadomość e-mail z informacją o wysyłce zamówienia.
 5. Jeżeli Kupujący złożył zamówienie z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym, o możliwości odbioru zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie oraz mailowo przez pracownika sklepu.
 6. Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 6 bądź powiadomienia o możliwości odbioru w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 7.
 7. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 8. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. nupafeed.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców nupafeed.pl nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, www.nupafeed.pl poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail lub przekaże informację drogą elektroniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
 12. nupafeed.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu dostawy lub adresu e-mail.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny wskazane na stronie nupafeed.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT – są to ceny brutto.
 2. Podatek VAT naliczany jest według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia
  i uwzględniony jest na stronie. Ceny produktów podane na Stronie Internetowej nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych usług zamówionych przez Klienta.
 3. Płatność za zakupione produkty może odbywać się:
 • za pobraniem;
 • tradycyjnym przelewem bankowym;
 • za pomocą systemu Przelewy24;
 1. Jeżeli Klient wybrał opcję przedpłaty, powinien dokonać płatności za zamówienie
  w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni.
  W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w określonym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość e-mail wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Dokonując rejestracji Konta Klienta i akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, obejmujące zakupy dokonane przez Klienta. Faktury VAT wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 3. Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę PAYPRO S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 476 300,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).
 4. W razie braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne posiadane przez nupafeed.pl oraz dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich
  www.nupafeed.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód transakcji pomiędzy Klientem, a www.nupafeed.pl. Nupafeed.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. pl zaleca Klientowi przechowywanie wiadomości e-mail potwierdzających jego zamówienie.

DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terenie Polski, na adres podany przez Klienta
  w zamówieniu.
 2. Zamówienie może zostać dostarczone za pośrednictwem:
 • Firmy kurierskiej InPost sp. z o.o.;
 • Firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.
 1. Zamówienia dostarczane przez firmy kurierskie doręczane są wyłącznie w dni robocze
  w godzinach pracy oddziałów.
 2. Szczegółowe warunki dostaw zamówień realizowanych przez firmy kurierskie, określone są
  w regulaminach świadczenia usług:
 1. Firmy kurierskie nie oferują usługi wniesienia paczek o wadze powyżej 30 (słownie: trzydziestu) kg. Nie mają również obowiązku telefonicznego kontaktu z Kupującym przed próbą doręczenia.
 2. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, firma kurierska dokona ponownej próby doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności w momencie drugiej próby doręczenia przesyłki, przesyłka zostanie odesłana do magazynu nupafeed.pl, co wiąże się
  z odstąpieniem od umowy przez www.nupafeed.pl.
 3. Za przesyłki płatne przy odbiorze, istnieje możliwość zapłaty u kuriera kartą lub gotówką.
 4. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Paczkomatu 24/7 doręczane są
  7 (słownie: siedem) dni w tygodniu, w godzinach pracy oddziałów.
 5. Maksymalna waga przesyłki realizowanej za pośrednictwem paczkomatu InPost sp. z o.o. wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) kg.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pośrednictwem paczkomatu InPost
  z o.o., paczka dostarczana jest do paczkomatu wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 7. Przy wyborze płatności za pobraniem, płatność w Paczkomacie uregulować można za pomocą karty płatniczej lub systemu płatności PayByLink.
 8. Odbiór przesyłki umieszczonej w paczkomacie możliwy jest w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin po umieszczeniu w wybranym paczkomacie. Firma InPost sp. z o.o. zastrzega możliwość doręczenia przy Paczkomacie odbiorczym – Mobilny Paczkomat.
 9. W przypadku przepełnienia pierwotnie wybranego przez Zamawiającego Paczkomatu, InPost sp. z o.o. zaproponuje Odbiorcy ustalenie innego miejsca dostarczenia paczki przez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego w pobliżu, nie więcej jednak niż 2 (słownie: dwa) kilometry w linii prostej od Paczkomatu pierwotnie wybranego. W takiej sytuacji Operator poinformuje Odbiorcę poprzez wiadomość e-mail oraz sms.
 10. Odbiór osobisty zamówienia złożonego za pośrednictwem strony nupafeed.pl możliwy jest w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30-15:00. Termin odbioru wynosi 7 (słownie: siedem) dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości sms oraz e-mail potwierdzającej przygotowanie produktu do odbioru. Po upływie ww. terminu, zamówienie zostaje anulowane przez www.nupafeed.pl
 11. nupafeed.pl zobowiązuje się do wystawienia dowodu zakupu do każdego zrealizowanego zamówienia.
 12. Po dostarczeniu produktu nupafeed.pl zaleca się Kupującemu sprawdzenie stanu produktu oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący winien poinformować Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki. Zaleca się również otwarcie przesyłki
  w obecności kuriera. Brak sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera może mieć negatywne konsekwencje dla Kupującego, albowiem może wiązać się z trudnościami z wykazaniem, że uszkodzenie przesyłki nastąpiło w trakcie transportu, a nie np. z powodu uszkodzenia towaru przez Kupującego.

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. nupafeed.pl dokona zwrotu należności uiszczonych przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, w następujących przypadkach:
 • anulowania zamówienia lub jego części (zwrotowi podlega odpowiednia część ceny sprzedaży) opłaconego przed jego realizacją;
 • niemożności realizacji zamówienia przez nupafeed.pl opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • odstąpienia od umowy przez Kupującego;
 • odstąpienia od umowy przez nupafeed.pl;
 1. nupafeed.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy, przy użyciu którego nastąpiła płatność bądź w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.
 2. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie nupafeed.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, nie prześle www.nupafeed.pl takiego numeru rachunku bankowego.
 3. nupafeed.pl nie ponosi odpowiedzialności za braku zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych bądź błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. W przypadku zwrotu produktów kupionych w Sklepie Internetowym nupafeed.pl (odstąpienia od umowy) w sklepie stacjonarnym, zwrot należności zostanie zlecony przez pracownika sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi tą samą formą płatności, jaką opłacono zamówienie internetowe. W przypadku płatności za pobraniem bądź przy odbiorze, zwrot nastąpi na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub wskazany w wiadomości
  e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania rzeczy, przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie na piśmie, którego wzór jest dostępny na nupafeed.pl. Nie jest obowiązkowym podanie przyczyny odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest na koszt Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego. nupafeed.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 5. Kupujący będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Indywidualnym obowiązany jest dokonać zwrotu zakupionego towaru na rzecz nupafeed.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczającym jest odesłanie Produktu/Produktów na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu/Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu/Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu/Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów.
 9. Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Zwrot płatności dokonuje się przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Indywidualnego przy składaniu zamówienia chyba, że Konsument/Przedsiębiorca Indywidualnie wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku płatności za pobraniem, zwrotu następuje na wskazanych przez Klienta numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany wiadomością e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu.

BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Pierwsze roszczenie:

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument w pierwszej kolejności może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

 Brak możliwości spełnienia pierwszego roszczenia:

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową na podstawie §9 ust 2,
 2. Przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. § 9 ust 4,5,
 3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych jako „pierwsze roszczenie”,
 5. Z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 7. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Uregulowań wskazanych w §9 nie stosujemy do umów sprzedaży zawartych z przedsiębiorcami. W stosunku do przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

OBNIŻENIE CEN

W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie będziemy uwidaczniać również informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie będziemy uwidaczniać również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Powyższe postanoweienie nie ma zastosowania do obniżek:

– personalizowanych np. za zapis do newslettera lub otrzymania bonu zniżkowego na kolejne zakupy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniu Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (tutaj musi być link do regulaminu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki przedsprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Kupujący dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Przedsiębiorca), wszelkie spory wynikłe na tle umowy z nupafeed.pl, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę
  www.nupafeed.pl

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA

Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób założenia oraz zawiera istotne informacje dotyczące założenia profilu w sklepie internetowym www.nupafeed.pl, prowadzonym przez:

 • Kaję Kalińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kaja Kalińska,
  Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7542793294, REGON: 388786741,
 • Janusza Stępnia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANUSZ STĘPIEŃ,
  Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034669, REGON: 160272533;
 • Bogdana Tuczapskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN TUCZAPSKI, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034675, REGON: 160272527

prowadzący działalność gospodarczą wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą SOTIMA s.c., ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7540136445, REGON: 530560875 Kontakt
w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sotima@sotima.pl, dalej jako: „NUPAFEED”

USŁUGA KONTA

 1. NUPAFEED informuje, ze założenie konta na stronie nupafeed.pl jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Usługa Konta umożliwia Użytkownikowi przeglądanie dotychczas złożonych zamówień
  w sklepie internetowym NUPAFEED, monitorowanie aktualnych zamówień oraz edytowanie danych Użytkownika między innymi na potrzeby składania nowych zamówień.

WARUNKI TECHNICZNE

W celu założenia Konta na stronie www.nupafeed.pl, niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

W celu założenia Konta na stronie www.nupafeed.pl, konieczne jest wypełnienie formularza, który udostępniany jest w momencie rozpoczęcia czynności rejestracyjnych.

UMOWA ORAZ OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA

 1. Wraz z utworzeniem Konta na stronie nupafeed.pl, Użytkownik zawiera z NUPAFEED Umowę na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Warunki Umowy o której mowa w ust. 1, określa niniejszy Regulamin.

ZMIANA DANYCH KONTA ORAZ REZYGNACJA

Użytkownik może w każdy momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a także bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić dane wskazane przy rejestracji Konta bądź zrezygnować z jego prowadzenia, poprzez kontakt mailowy pod adresem: sotima@sotima.pl

REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Konta Użytkownika, Użytkownik może składać na adres e-mail REH-SPORT, tj. sotima@sotima.pl bądź telefonicznie pod numerem 774581696
 2. Reklamacja o której mowa w ust. 1, winna w szczególności zawierać:
 • adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta;
 • adres e-mail bądź inny adres korespondencyjny, na który NUPAFEED ma przekazać odpowiedź na reklamację;
 • preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
 • opis sprawy, której dotyczy reklamacja
 1. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. NUPAFEED poinformuje Użytkownika Konta o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie
  z danymi wskazanym w zgłoszeniu.
 3. W sytuacji w której zgłoszenie reklamacji dotknięte jest brakami, NUPAFEED poinformuje Użytkownika Konta na adres wskazany w zgłoszeni o konieczności jej uzupełnienia.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kają Kalińską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaja Kalińska, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7542793294, REGON: 388786741. Użytkownik może skontaktować się z p. Kają Kalińską wysyłając wiadomość e-mail na adres sotima@sotima.pl. Więcej informacji odnoszących się do polityki prywatności NUPAFEED, Użytkownik znajdzie pod adresem (link do polityki prywatności).

PRAWA UŻYTKOWNIKA KONTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od NUPAFEED dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, jak również posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, do wniesienia skargi przez Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez NUPAFEED w związku z korzystaniem
  z usługi Konta Użytkownika.
 2. Przekazanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Konta Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem usługi Konta Użytkownika, przechowywane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących NUPAFEED w zakresie prawnym, marketingowym oraz teleinformatycznym.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

ZAKAZ DOSTARCZANIA INFORMACJI BEZPRAWNYCH

W związku ze świadczeniem przez NUPAFEED usługi Konta Użytkownika, Użytkownik nie może dostarczać NUPAFEED informacji oraz przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. NUPAFEED zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O konieczności zmian niniejszego Regulaminu oraz o treści zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie nupafeed.pl informacji o zmianie, zawierającej treść nowego Regulaminu.
 3. NUPAFEED zobowiązuje się do utrzymania informacji o której mowa w ust. 2 przez okres co najmniej 14 (słownie: czternastu) dni.
 4. Użytkownicy korzystający z usługi Konta Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu oraz treść nowego Regulaminu.
 5. O ewentualnych zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Użytkownika, o ile w terminie 14 (słownie: czternastu) dnia od dnia otrzymania informacji
  o jego zmianie, nie oświadczy o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.